श्री मङ्गलचण्डिकायै नमः

श्री मङ्गलचण्डिका जप
ॐ रक्षरक्षः जगन्मातः देवी मङ्गलचण्डिके
हारिके विपदां राशे हर्ष मङ्गलकारिके
हर्ष मङ्गल दक्षच हर्ष मङ्गलदायिके
सदा मङ्गलदे देवी सर्वदा मङ्गलालये।

शिव शक्ति जप
ॐकार विन्दू संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामद मोक्षद चैव ॐकाराय नमो नमः।

पञ्चाक्षरी मन्त्र

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय।

नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै न काराय नम: शिवाय॥1॥

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय।

मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय। तस्मै म काराय नम: शिवाय॥2॥

शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द- सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय।

श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शि काराय नम: शिवाय ॥3॥

वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य- मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय।

चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै व काराय नम: शिवाय ॥4॥

यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय।

दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै य काराय नम: शिवाय॥5॥

 

रत्‍‌नै: कल्पितमानसं हिमजलै: स्न्नानं च दिव्याम्बरं

नानारत्‍‌नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्।

जातीचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा

दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्॥1॥

सौवर्णे नवरत्‍‌नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं

भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्।

शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं

ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु॥2॥

छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं

वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा।

साष्टाङ्गं प्रणति: स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया

सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो॥3॥

आत्मा त्वं गिरिजा मति: सहचरा: प्राणा: शरीरं गृहं

पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति:।

सञ्चार: पदयो: प्रदक्षिणविधि: स्तोत्रािण् सर्वा गिरो

यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्॥4॥

करचरणकृतं वाक्क यजं कर्मजं वा

श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्।

विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व

जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो॥5॥

अर्थ :- हे दयानिधे! हे पशुपते! हे देव! यो रत्‍‌ननिर्मित सिंहासन, शीतल जलले स्नान , नाना रत्‍‌नावलिविभूषित दिव्य वस्त्र, कस्तूरिकागन्धसमन्वित चन्दन, जुही, चम्पा र बेलपत्र द्वारा रचित पुष्पाञ्जलि तथा धूप र दीप यो सब मानसिक [पूजोपहार] ग्रहण गर्नुहोस्॥1॥ मैंले नवीन रत्‍‌नखण्डले रचित सुवर्ण पात्रमा घृतयुक्त खीर, दूध र दधि सहित पाँच प्रकार का व्यञ्जन, कदली फल, शर्बत, अनेकों शाक, कपूर से सुवासित र स्वच्छ गुलियो जल र सुपारी – मनमनै बनाएर अर्पण गरेँ; प्रभो! कृपया यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्॥2॥ छत्र, दुई चमर, पंखा, निर्मल ऐन, वीणा, भेरी, मृदङ्ग, आदि वाद्य, गान र नृत्य, साष्टाङ्ग प्रणाम, नानाविधि स्तुति- यो सब म संकल्प द्वारा तपाइँलाई समर्पण गर्छु; प्रभो! मेरो यो पूजा ग्रहण गर्नुहोस्॥3॥ हे शम्भो! मेरो आत्मा तपाइँ नै हौ, बुद्धि पार्वती माता हो, प्राण तपाइँको गण हो, शरीर तपाइँको मन्दिर हो, सम्पूर्ण विषय-भोग को रचना तपाइँको पूजा हो, निद्रा समाधि हो,  मेरो हिँडडुल तपाइँको परिक्रमा हो तथा सम्पूर्ण शब्द तपाइँको स्तोत्र हो; यस प्रकार म जो-जो कर्म गर्छु त्यो सबै तपाइँको आराधना हो॥4॥ प्रभो! मैंले हाथ, पाऊ, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र अथवा मनले जे जे अपराध गरेको छु त्यो क्षमा गर्नुहोस्। हे करुणा सागर श्री महादेव शङ्कर! तपाइँको जय होस्॥5॥

 

 

 

गणेश स्तुति
श्री बक्रतुण्ड महाकाय कोटीसूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरू में देव शुभकार्येषु सर्बदाः।

विष्णु प्रार्थना

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्यनाभं सुरेशं

विश्वाधारं गगनसदृसं योगवर्ण शुभाङ्गम

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् योगविद्यानगम्यं

वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।

कृष्ण प्रार्थना

वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्।

पूर्णेन्दु-सुन्दरमुखात् अरविन्द-नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने॥

 

 

Rudrashtakam रूद्राष्टक स्तोत्र
By Tulsidas
ॐ नमः शिवायः ।

नमामीशमीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदः स्वरूपम्‌ ।
अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाश माकाशवासं भजेऽहम्‌ ॥ १॥

O Ishan! I pray You, the one Who is the lord of all, Who is in eternal Nirvana-bliss, Who is resplendent, Who is omni-present, and Who is Brahman and Ved in totality. I adore You, Who is for self, Who is formless, Who is without change, Who is passionless, Who is like the sky (immeasurable), and Who lives in the sky.||1||

निराकार मोंकार मूलं तुरीयं, गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम्‌ ।

करालं महाकाल कालं कृपालुं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्‌ ॥ २॥

I bow prostrate to You, Who is without a form, Who is the root of sounds, Who is the fourth impersonal state of the Atman, Who is beyond the scope of tongue, knowledge and sense-organs, Who is the Lord, Who is the Lord of Himalaya, Who is fierce, Who is the destroyer of fierce Kala, Who is benevolent, Who is the abode of qualities, and is beyond the universe.||2||

तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम्‌ ।

स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारू गंगा, लसद्भाल बालेन्दु कण्ठे भुजंगा॥ ३॥

I bow to You, Who is white on all like the snow, Who is profound, Who is mind, Who is in the form of living beings, Who has immense splendor and wealth. He has shining forehead with playful and enticing Ganga, He has shiny forehead with a crescent moon, and He has snake garlands in the neck.||3||

चलत्कुण्डलं शुभ्र नेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुम्‌ ।
मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रिय शंकरं सर्वनाथं भजामि ॥ ४॥

I adore Shankara, Who has swaying earrings, Who has beautiful eye on the forehead, Who is spreadout and large, Who is happy at face, Who has a blue-throat, Who is benevolent, Who has a lion-skin around His waist, Who has skull-cap garland, and Who is the dear-Lord of everyone.||4||
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं, अखण्डं अजं भानु कोटि प्रकाशम्‌ ।

त्रिधाशूल निर्मूलनं शूल पाणिं, भजेऽहं भवानीपतिं भाव गम्यम्‌ ॥ ५॥

I adore the Lord of Bhavani, Who is fierce, Who is immense, Who is mature and brave, Who is beyond everyone, Who is indivisible, Who is unborn, Who is resplendent like millions of sun, Who uproots the three qualities (and makes us dispassionate), Who holds a trident, and Who can be achieved with emotions.||5||

कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सज्जनान्द दाता पुरारी।

चिदानन्द सन्दोह मोहापकारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ ६ ॥

O Destroyer of Kamadev, Who is beyond artwork, Who is auspicious, Who causes the end of the universe, Who always provides bliss to good people, Who destroyed Pura, Who is eternal bliss, Who absolves abundant passion! O Prabhu! Please be happy, be happy.||6||

न यावद् उमानाथ पादारविन्दं, भजन्तीह लोके परे वा नराणाम्‌ ।

न तावद् सुखं शांति सन्ताप नाशं, प्रसीद प्रभो सर्वं भूताधि वासं ॥ ७॥

Those who don’t adore the lotus-feet of the Lord of Uma (Shiv), that men don’t get happiness, comfort, and peace — in this world or the other worlds after death. O the abode of all the living beings! O Prabhu! Please be happy.||7||

न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहम्‌ सदा सर्वदा शम्भू तुभ्यम्‌ ।

जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं, प्रभोपाहि आपन्नामामीश शम्भो ॥ ८ ॥

I don’t know yoga, japa (chanting of names), or prayers. Still, I am bowing continuously and always to You. O Shambhu! O Prabhu! Save me from the unhappiness due to old age, birth, grief, sins, and troubles. I bow to You, Who is the Lord.||8||
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्त्तं विप्रेण हरतोषये ।
ये पठंति नरा भक्त्या तेषां शंभु:प्रसीदति ॥९॥
॥ इति श्रीगोस्वामितुलसीदासकृत श्रीरुद्राष्टकं सम्पूर्णम् ॥
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: